Persoonlijke en betaalbare webdesign: THETRAwebdesign

Thetrawebdesign ontwerpt en realiseert unieke websites voor kleine bedrijven waarbij  persoonlijkheid of de identiteit van de onderneming op een professionele en visuele manier verwerkt wordt. Een aantrekkelijke vormgeving is het belangrijkste uitgangspunt bij het maken van een website.

Thetrawebdesign verzorgt een heldere en goed vormgegeven website met als basiselementen: uw logo en tekst over uw producten en/of diensten in uw eigen huisstijl wat in overleg met u wordt samengesteld. U kunt dit gehele vormingsproces op internet volgen middels een speciale code die u van ons krijgt als we de opdracht starten.

Gebruiksvriendelijk
Helderheid en struc­tuur zijn de be­lang­rijk­ste bouw­ste­nen van ge­bruiks­vrien­de­lijk­heid. Om­dat er veel aan­dacht be­steed wordt aan ge­bruiks­ge­mak, wor­den de web­sites van THETRAwebdesign over­zich­te­lijk en doel­tref­fend.

Betaalbaar
Door effi­ciënt samen te wer­ken met de klan­t kunnen de web­sites van ho­ge kwa­li­teit afgeleverd worden tegen een aan­trek­ke­lijke prijs­. Bent u be­nieuwd wat een nieu­we web­site of een up­date u gaat kos­ten? Vraag di­rect een vrij­blij­ven­de of­fer­te aan.

Persoonlijk
Elke website is an­ders en ach­ter elk be­drijf zit­ten an­de­re men­sen met an­de­re wen­sen. Dit vraagt om een per­soon­lij­ke aan­pak. Door elk pro­ject als maat­werk te beschouwen krijgt ook elk pro­ject de aan­dacht die het ver­dient.

Visie
Een website is ge­ba­seerd op in­for­ma­tie, een ima­go, een doel. Om­dat dit el­ke keer an­ders is is elk pro­ject maat­werk. Gebruiks­vrien­de­lijk­heid is een van de be­lang­rijk­ste fac­tor van een web­site. Wan­neer een web­site niet hel­der en dui­de­lijk is, schiet deze zijn doel voor­bij.

 

THETRAwebdesign
Onderduikersstraat 1
9727 CD Groningen
Tel: 050-5256890